0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN
  • Misja BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
  • MISJA BSS SA

    PARTNERSTWO BIZNESOWE oparte na zaufaniu i najwyższych standardach.

    Czytaj więcej
24.10.2016 Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej. Podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 5 września 2016 r.) przewiduje  w odniesieniu do niektórych podatników zmniejszenie dotychczasowej 19% stawki podatku CIT na stawkę 15%. Ustawa przewiduje bowiem, że stawka 15% będzie mieć zastosowanie w odniesieniu tylko do 2 grup: małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.  Przez małego podatnika ustawa o PDOP uznaje podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Ustawa w zakresie stosowania 15% stawki podatku przewiduje jednak pewne ograniczenia. Preferencyjną stawką podatku nie są objęte m.in. podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, a po spełnieniu określonych przesłanek są odrębnym podatnikiem (art. 1a ustawy o PDOP). Ustawa przewiduje również ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku  szeregu wskazanych w ustawie operacji restrukturyzacyjnych (np.: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę). Podatnicy ci, nie będą mieli możliwości stosowania 15% stawki podatku CIT w roku rozpoczęcia działalności (przez który to rok należy rozu mieć rok, w którym wystąpiły wskazane w omawianym przepisie operacje restrukturyzacyjne), jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika (tzw. okres karencji). Ustawa zmieniająca poza wprowadzeniem niższej stawki podatkowej przewiduje również pewne regulacje uszczelniające system podatkowy. Wprowadzono jeszcze dodatkowo zmiany m.in. w zakresie:  określenia zasad ustalania przychodu – z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny – w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa. Skutkiem zmiany ma być odejście od ustalania wartości przychodu poprzez odnoszenie się do wartości nominalnej obejmowanych udziałów; doprecyzowania warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów. Zmiana miała na celu rozszerzenie możliwości stosowania tego warunku do transakcji „wymiany udziałów”. Zmiana ta nakierowana jest również na doprecyzowanie istniejącej obecnie regulacji; doprecyzowania warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem (tzw. beneficial owner). Przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części danej należności innej osobie lub podmiotowi.
17.10.2016 Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika? Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika? Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2016 r. (nr IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ) potwierdził, że płatnicy nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy pracownika, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mają możliwości jej pobrania. Problematyka taka była już przedmiotem rozbieżnych interpretacji prawa podatkowego. Tym razem z wnioskiem o zajęcie stanowiska zwróciła się Spółka, która nie uwzględniła w przychodzie swojego pracownika wartości świadczenia niepieniężnego, a błąd dostrzegła dopiero po odejściu pracownika z firmy. Po takim czasie Spółka w wyniku braku jakichkolwiek wypłat pieniężnych na rzecz byłego pracownika nie mogła pobrać zaliczki na podatek. Uznała jednak, że wystarczające będzie wykazanie wartości świadczenia w naturze na PIT-11, jako przychód oraz wpisanie wartości „0”, jako wartości przekazanego podatku. Organ podatkowy potwierdził stanowisko Spółki i uznał, że skoro z powodów od siebie niezależnych firma nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od byłego pracownika to nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy. Płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać w PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczeń w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę „0”. Jednakże były pracownik będzie zobowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.  Przypomnijmy, że podobne stanowisko zajął również MF w zmienionej przez siebie interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/IMD/10/PK-424). Sprawa dotyczyła wówczas wartości świadczeń w naturze otrzymywanych przez pracownicę przebywającą na zasiłku chorobowym (gdy świadczenia wypłacał ZUS). Płatnik zadał m.in. pytanie czy powinien opłacić podatek z własnych środków, a potem dochodzić jego zwrotu od pracownicy. Organ podatkowy w rezultacie uznał, że płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki nie jest obowiązany dokonać jej zapłaty z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od pracownika. Takie zobowiązanie nie wynika bowiem z przepisów podatkowych. W naszej ocenie stanowisko takie jest dalej zgodne z przepisami określającymi rolę płatnika w procesie realizacji zobowiązań podatkowych, pomimo tego każdą sytuację niepobrania zaliczki na podatek przez płatnika należy rozpatrywać indywidualnie gdyż taka sytuacja powinna być zawsze szczegółowo uzasadniona.   autor: Magdalena Szczepańska, Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.